Informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE


Openingstijden

Maandag :      08:00 - 21:00 uur

Dinsdag :        08:00 - 21:00 uur

Woensdag :   08:00 - 18:30 uur

Donderdag :  08:00 - 21:00 uur

Vrijdag :            08:00 - 18:30 uur


Tarieven 2024  

Niet nagekomen afspraken worden doorberekend.

Bij annulering graag 24 uur van te voren bericht.


Laatst bijgewerkt op 8 januari 2018.


Huisregels Praktijk Graaf Hendrik III laan


 • Afspraken worden doorgaans genoteerd op uw afspraakkaartje; u wordt verzocht om dit kaartje bij elk bezoek aan de praktijk mee te nemen. Tevens kunt u gebruik maken van onze AfsprakenApp.
 • U wordt gevraagd om mee te werken aan  een tevredenheidonderzoek, omdat bepaalde zorgverzekeraars hierom vragen en wij ook graag inzicht hebben in uw tevredenheid.
 • Het gebruik van een eigen handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is gewenst.
 • Indien u transpiratie achterlaat op een apparaat, wordt u verzocht om het droog te maken met uw handdoek of met de daarvoor aanwezig papierrollen.
 • Indien u (bij wijze van uitzondering) uw (klein-)kind meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.


Privacy-regelement Praktijk Graaf Hendrik III laan

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Deze verordening bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement.Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om; daarom zijn, naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacybeleid. Onderstaand zijn een aantal regels specifiek vernoemd. Voor ons volledige privacybeleidverwijzen wij u naar het privacybeleid elders op deze site.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, collega-fysiotherapeuten in de praktijk, praktijkondersteuners en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het o.a. noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hieronder wordt ook een externe audit verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van uw gegevens.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat uw gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn (niet-anoniem) dan zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat u behandeld bent, worden uw gegevens gedurende 15 jaar dusdanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze kan inzien. HIerna worden uw gegevens op zorgvuldige wijze vernietigd.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
 • Voor meer informatie kunt u  ons privacybeleid raadplegen.


Vergoeding en verwijzing

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. Voor 2023 hebben we er voor gekozen om geen contract aan te gaan met  Caresq (Promovendum/ National Academic/ Besured, Aevitae EUCARE, ONE Underwriting Health) en Zorg en Zekerheid (Salland Zorgverzekeringen UA en ENO). Heeft u een aanvullende verzekering bij een van deze zorgverzekeraars, dan vergoeden zij een percentage van de kosten van uw behandeling. De kosten die overblijven voldoet u rechtstreeks aan ons. 


Meestal vallen de fysiotherapiebehandelingen in de aanvullende verzekering. Soms moet een een deel door u zelf betaald worden; wij proberen u daar vóóraf over te informeren.


Betaling

 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.
 • Afspraken die niet tijdig (24 uur van tevoren) zijn afgemeld kunnen niet ter vergoeding   worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Wij zijn genoodzaakt om deze tijd bij u zelf in rekening te brengen. In dit geval wordt er wel een lager tarief berekend, t.w. €30,-.  Dit is 75% van wat een basiszitting normaal zou kosten.
 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
 • Als u geen aanvullende verzekering heeft dan kunt u direct na uw afspraak het verschuldigde bedrag betalen met pin bij de balie. Is dit niet mogelijk dan krijgt u een factuur toegestuurd.  
 • De factuur van de fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Er volgt dan een herinnering. Wordt deze niet betaald dan wordt u gebeld door onze praktijkondersteuner. Daarna volgt zo nodig een laatste herinnering.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- alles exclusief omzetbelasting.

Soort

Tarief

Per

Reguliere fysiotherapie

€ 41,70

zitting

Lange zitting (bij meervoudige of complexe zorgvragen)

€ 56,30

zitting

Geriatrie fysiotherapie

€ 54,20

zitting

Manuele therapie

€ 54,20

zitting

Intake & onderzoek na screening (DTF)

€ 56,30

zitting

Intake & onderzoek na verwijzing

€ 56,30

zitting

Eenvoudig kort rapport fysiotherapie

€ 41,70

rapport

Gecompliceerd rapport fysiotherapie

€ 72,90

rapport

Toeslag aan huis

€ 16,70

zitting

Toeslag in instelling

€ 7,80

zitting